Telefon: +420 774 295 101 | Email: jicin@cmmj.cz | Adresa: Tyršova 246, Jičín, 50601 | ČÚ: 218115265/0300 | IČ: 67777490 | Datová schránka: 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Les a přírodní prostředí tvoří od nepaměti přirozený prostor pro existenci lidí a zvířat. Již v minulosti byl pro lidstvo místem, kde nacházeli hlavní zdroje obživy a přírodní materiál. Postupem doby byla tato produkční funkce lesa stále více nahrazována funkcí mimo produkční. Pomineme – li lesníky z povolání a myslivce, pro něž je les pracovním nástrojem, tak v současné době většina obyvatel les vyhledává pro pocit odpočinku, pro své potěšení a uspokojení. Kontakt s přírodou potřebuje člověk v každém věku. Čím více je člověk obklopen technickými a elektronickými zařízeními, tím důležitějším se pro něj stává intenzivní pobyt v přírodě. Les svou pestrostí a rozmanitostí je balzámem na duši člověka dnešní uspěchané doby. Vědecké studie ukazují, že ze všech pozitivních dopadů kontaktu s přírodou na naše zdraví je právě dopad na psychické zdraví možná nejpodstatnější. Děti, které tráví více času venku, jsou fyzicky aktivnější a méně u nich hrozí nadváha či obezita. Malé děti, které si hrají v přírodním prostředí, rychleji rozvíjejí hrubou motoriku. I dospělí žijící v blízkosti zeleně jsou méně často a kratší dobu nemocní a dožívají se vyššího věku. Pobyt v zeleni má celkový blahodárný účinek na lidské zdraví, zlepšuje fyzickou kondici a posiluje imunitní systém.  Blízkost přírody, ale i pouhý výhled na zeleň pomáhají snížit stres, úzkosti či deprese. Pobyt, hra a odpočinek v přírodě snižují únavu z myšlení, obnovují pozornost a posilují schopnost soustředění. Kontakt se zelení zvyšuje naši sebeúctu, spokojenost a zlepšuje naši náladu. Můžeme doufat, že jednou nastane čas, kdy „eko - terapie” bude uznávanou léčebnou procedurou a při návštěvě lékaře dostaneme místo antidepresiv kontakt na ekoterapeutické centrum, ve kterém si vybereme léčebné aktivity v přírodě podle našeho gusta.

Lesní pedagogika (dále jen LP) je nedílnou součástí environmentálního vzdělávání, které má za cíl zvýšit ve společnosti povědomí o lesním hospodářství a trvale udržitelném hospodaření. V ideálním případě se jedná o výuku přímo v terénu, v prostředí lesa.  Les jako učitel umožňuje nahlédnout do jeho krás a využít jeho různorodosti k objevování, zkoumání, aktivnímu učení a prožitku. Aktivity lesní pedagogiky nabízejí možnost vychutnat si nejen čerstvý vzduch v přírodě, ale zažít radost ze společného učení a hraní v přírodním prostředí. Les nabízí nekonečný prostor pro zážitky a zkušenosti. V lesním a přírodním prostředí mohou děti daleko lépe poznávat přírodní živly, pozorovat změnu ročních období, objevovat přírodní materiály. Přírodní prostor není přeplněn dráždivými prvky, médii, hračkami a výdobytky dnešní doby. Kromě posilování psychické odolnosti je pobyt v přírodě přínosem po fyzické stránce a stránce tělesného zdraví. Děti prostřednictvím svých vlastních prožitků posilují sebedůvěru a své kompetence. Mimo to pobyt venku zvyšuje schopnost koncentrace, je možné prožívat ticho a vytváří se úcta  přírodě jako živému organismu. V dnešní uspěchané době často získáváme vědomosti jen prostřednictvím knih a učebnic. Takto získané vědomosti jsou krátkodobé, bez vztahu k praktickému životu, bez znalosti patřičných souvislostí. Zprostředkovaných informací je příliš mnoho, ale pochopených je příliš málo. Lesníci ve svém programu nabízejí zprostředkování vědomostí na „živém“ příkladě, znázorňují přirozené souvislosti, v prostředí, ve kterém si mohou vědomosti přímo vyzkoušet, dotknout se, ověřit v praxi. Lesní pedagogika neposkytuje jen informace o lese. Rozvíjí i emoční stránku člověka a tím i jeho osobnost. Díky poznání a osobnímu prožitku získávají děti i ostatní účastníci vzdělávacího programu hlubší vztah a respekt k lesu i k samotné práci lesníků. Lesní pedagogika slouží k vytvoření i znovunalezení kladného vztahu k lesu a k přírodě jako takové.

Environmentální výchovu OMS Jičín zajišťuje na festivalu Jičín-město pohádky, spolupracujeme s některými obcemi v okrese Jičín a jsme součástí programu dětských dnů, kde má EVVO taktéž velkou pozitivní odezvu. Samostatně jako OMS Jičín vedeme myslivecký kroužek, kde rovněž dbáme na environmentální výchovu a přístup k živé přírodě a v neposlední řadě pořádáme veřejné střelecké soutěže pro děti a mládež, kde jako doprovodný program opět sestavujeme aktivity LP. V roce 2019 se prvně OMS Jičín účastnil Svatohubertských slavností na zámku Loučeň, kde náš program jako součást dětské stezky, velmi zaujal. Od roku 2020 je OMS Jičín součástí programu Les ve škole, škola v lese.